Rekrutacja

W sprawie rekrutacji prosimy o bezpośredni kontakt z zastępcą dyrektora szkoły

Andżeliką Ładysz tel. 68 451 39 47 lub 68 451 39 49                                           

 REGULAMIN                         

Przyjęć kandydatów do klas  pierwszych
VI Liceum Ogólnokształcącego”Alter ego”
w Zespole Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
na rok szkolny  2014/2015          

 

Podstawa prawna:

 •  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r,. poz. 7)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z  2004 r. Nr 26, poz. 232)
 • Zarządzenie nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015

§  1

O przyjęcie do klas  pierwszych VI Liceum Ogólnokształcącego „Alter ego” w Zielonej Górze mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno
– pedagogicznej wskazującą zasadność nauki w klasie terapeutycznej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 2

Przy przyjęciu do klas  pierwszych wymagane będą następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ( na druku wydanym w sekretariacie szkoły),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • dwie  fotografie,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.,
 • karta zdrowia.

§ 3

W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję kwalifikacyjno
– rekrutacyjną, ustala jej przewodniczącego, określa jej zadania. W skład komisji wchodzą:

– dyrektor szkoły Małgorzata Ragiel,

–  zastępca dyrektora Andżelika Ładysz,

–  psycholog szkolny Joanna Jucha.

§ 4

Rekrutacja do szkoły zostanie przeprowadzona w terminie do 8 lipca 2014 roku. Rekrutacja uzupełniająca – do 14 lipca 2014 r.

§ 5

 1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów, szkolna komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna,
  po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego sporządza i publikuje listę kandydatów przyjętych
  do szkoły.
 2. Warunkiem przyjęcia do VI Liceum Ogólnokształcącego „Alter ego” w Zespole Szkół Budowlanych
  im. T. Kościuszki w Zielonej Górze kandydata umieszczonego na liście przyjętych do szkoły jest podpisanie przez niego woli podjęcia nauki w szkole w terminie do 07 lipca 2014 r. do godz. 12.00.

§ 6

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają:

 • sieroty, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i rodzin zastępczych,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
  w tym  publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydaci z problemami emocjonalnymi, problemami adaptacji w nowym środowisku bądź innymi problemami potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

§ 7

Terminarz  rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze

 1.  składanie wniosków: od 12 do 23 maja 2014r.
 2.  przyjmowanie  dokumentów  wymaganych  przez  szkołę: do 01 lipca 2014 r.  do  godz. 15.00,
 3. ogłoszenie  listy  kandydatów  przyjętych do  szkoły:  03 lipca 2014 r. o godz. 12.00,
 4.  potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w VI LO : do 07 lipca 2014 r. do godz. 15.00,
 5. ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w VI LO oraz wolnych miejsc w szkole:  08 lipca 2014 r.  o godz. 12.00,
 6. rekrutacja uzupełniająca: do 14 lipca 2014 do godz. 12.00

 § 11      

Dyrektor szkoły przekazuje w terminie 14 dni  od dnia przyjęcia absolwenta  właściwym  gminom informację o uczniach przyjętych do szkoły.

§12    

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza  Kościuszki w Zielonej Górze w dniu 12 marca 2014r.