Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:  Katarzyna Sowa kl. II a

Z-cy przewodniczącego:

 • Michał Bela  kl. II b
 • Katarzyna Górna kl. II a

Komisja Praw: 

Opiekun Samorządu:   mgr Danuta Skrzypczak

.

OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
 • organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań uczniów,
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,
 • zachowanie się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
 • okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,
 • informowanie uczniów o swojej działalności i zamierzeniach (np. gazetki, plakaty itp.),
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar,
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności, szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
 • troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
 • dbanie o piękno mowy ojczystej,
 • udzielanie pomocy osobom potrzebującym,
 • udział w pracach Komisji Dyscyplinarnej,
 • przygotowywanie opinii na temat uczniów dla potrzeb Rady Pedagogicznej.

.

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • prawo zgłaszania uczniów do pochwał i nagany,
 • prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem,
 • prawo do udzielania w uzasadnionym przypadku poręczenia za ucznia, któremu grozi kara dyscyplinarna,
 • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Reklamy